050 35 93 18
050 35 93 18

Privacy

Recomed Privacy

Beste

Uw privacy is voor ons belangrijk, daarom gaan wij ook zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese verordening voor gegevensbescherming in werking.

We introduceren onze privacyverklaring om uw privacy nog beter te beschermen. Met deze privacyverklaring willen we onze patiënten meer tekst en uitleg geven over de manier waarop we omspringen met hun persoonlijke gegevens en wat we allemaal doen om deze data te beveiligen. Hiermee volgen we de nieuwe Europese privacywetgeving, of General Data Protection Regulation (GPDR), die strengere normen introduceert op het vlak van gegevensbescherming. Deze wetgeving is van toepassing op elke Europese burger. Deze wetgeving heeft als doel het eindeloos en mogelijk onveilig verzamelen van persoonsgegevens in te perken. Ze geeft tevens individuen meer controle over hun persoonsgegevens.

Thuisverpleging RECOMED draagt privacy en communicatie hoog in het vaandel en we stellen dan ook alles in het werk om onze patiënten zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. De nieuwe GDPR-wetgeving ging in op 25 mei 2018. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van onze praktijk, onze privacyverklaring voor onze patiënten en wat de GDPR concreet voor u betekent, kunt u een kijkje nemen op onze site www.recomed.be

Wij vragen bij elke nieuwe patiëntaanmelding een formulier te ondertekenen waarin u of uw wettelijk vertegenwoordiger zich akkoord verklaart. We vragen om dit terug te bezorgen aan Reginald Cochuyt of één van de collega’s van Team Recomed. Dit formulier mag enkel ondertekend worden door de patiënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groeten,

Reginald Cochuyt
Thuisverplegingsteam Recomed
Fonteinebeekdreef 17A
8490 Varsenare
050/359318
www.recomed.be
info@recomed.be

Bijlage

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna: AVG / GDPR General Data Protection Regulation genoemd) die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, melden wij u dat de verantwoordelijke, Cochuyt Reginald, alsook de verpleegkundigen en zorgkundigen gekoppeld aan de praktijk ‘Thuisverpleging Recomed’ de nieuwe Europese privacywetgeving, of General Data Protection Regulation (GPDR), die strengere normen introduceert op het vlak van gegevensbescherming, strikt volgen.

Wij melden u tevens dat de verantwoordelijke van ons softwarepakket, namelijk Company Solutions nv (KBO-nummer BE 0433 299 196) de Belgische wet van 8 december 1992 respecteert, met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het samenstellen en bijhouden van de patiëntendossiers rechtstreeks gelinkt aan de verzorging van de patiënt, verplicht vanuit het RIZIV.
 • Het aanmaken van het maandelijks facturatiebestand
 • Het versturen van het facturatiebestand (geëncrypteerd) naar de mutualiteit van de patiënt.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan wettelijk noodzakelijk. Voor een correcte uitoefening van de zorgen én de facturatie nadien zijn basisgegevens noodzakelijk.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage binnen de 30 dagen en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie ID-kaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Thuisverpleging Recomed, tav Cochuyt Reginald, Fonteinebeekdreef 17A te 8490 Varsenare, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn. U kan tevens bepaalde gegevens laten wissen. MAAR! Dit kan niet voor alle gegevens… Het verpleegdossier dient uw verpleegkundige minimaal 5 jaar te bewaren. De gegevens die de verpleegkundige nodig heeft voor facturatie, kunnen niet gewist worden zolang deze noodzakelijk zijn.

Doorgifte aan derden:

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere zorgverstrekkers uit uw netwerk. Enkel de verantwoordelijke, Cochuyt Reginald, is gemachtigd om persoonsgevoelige gegevens over te dragen. Dit gebeurt enkel met uw toestemming. Wij bezorgen dit uitsluitend via beveiligde kanalen.

Opslag gegevens:

 • Uw gegevens worden opgeslagen in een daarvoor ontwikkeld softwareprogramma met hoge beveiliging, alle documenten in dit programma worden geëncrypteerd.
 • Schriftelijke documenten worden bijgehouden in een afgesloten ruimte.
 • Enkel de verantwoordelijke en de verpleegkundigen gekoppeld aan de praktijk (hierboven genoemd) hebben toegang tot deze gegevens.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ‘verwerkt’ worden:

In het beveiligd programma:

 • Naam en voornaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Rijksregisternummer
 • E-mailadres
 • Contactpersonen met hun gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Naam, adres, telefoonnummer huisarts
 • Medische anamnese
 • Verpleegdossier
 • Wondzorgdossier
 • Palliatief dossier
 • Diabetesdossier
 • Voorschriften die reeds werden afgewerkt alsook lopende voorschriften, KATZ-schalen
 • Foto’s (wonde, ID-kaart, …)
 • Observaties
 • De bezoeken (op datum, met gekoppelde verpleegkundige zorgen per zorgmoment)

Schriftelijk:

 • Goedkeuring bewijsstuk
 • Goedkeuring GDPR
 • Schriftelijke voorschriften

Het begrip ‘verwerking’ wordt door de AVG / GDPR omschreven als ‘een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procéde’s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’.

Het overzicht van bewerkingen bestrijkt de gehele levenscyclus van gegevens, van bij de invoer (verzamelen) over de (tussenliggende) verwerkingen tot de uitvoer (verstrekken) en zelfs vernietiging van de gegevens.

E-health

eHealthConsent - Registratie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt

Voorstelling

Via deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van de zorg voor zijn gezondheid.

Elke burger kan aan de hand van deze toepassing ook bepaalde specifieke zorgverleners uitsluiten van de toegang tot zijn gezondheidsgegevens (voor de gegevensuitwisselingen die onder deze toestemming vallen).

Ten slotte biedt ze ook een aantal functionaliteiten ter ondersteuning van het beheer van de “therapeutische relaties”, die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de elektronische raadpleging van gezondheidsgegevens.

Voor wie

Elke burger met een elektronische identiteitskaart kan de toestemming, uitsluitingen en therapeutische relaties beheren voor zichzelf, voor zijn minderjarige kinderen en voor personen voor wie hij een mandaat uitoefent.

Artsen, apothekers in openbare officina en het administratief personeel van de ziekenhuizen en de ziekenfondsen (onder de verantwoordelijkheid van een arts) kunnen de toestemming van een patiënt beheren op diens verzoek.

Artsen, zelfstandige verpleegkundigen en apothekers kunnen de therapeutische relaties met hun eigen patiënten beheren (volgens strikte regels).

Hoe invullen/gebruiken

Na de identificatie van de burger via zijn eID duidt de burger gewoon aan of hij toestemming verleent of niet. Hij kan ook de lijst van de zorgverleners die hij wenst uit te sluiten beheren alsook zijn therapeutische relaties.

De overige gebruikers moeten eerst de patiënt selecteren voor wie ze optreden, idealiter aan de hand van diens eID.

Voor de therapeutische relaties is het gebruik van de eID van de patiënt vereist. Door de eID uit te lezen krijgt men toegang tot het ‘basis’-beheer van deze relaties (het beheer beperkt zich in dit geval tot de relaties tussen de betrokken zorgverlener en zijn patiënt). Als bovendien de pincode van de patiënt wordt ingevoerd, krijgt de zorgverlener toegang tot een ‘geavanceerd’ beheer en kan hij, op vraag van de patiënt, diens therapeutische relaties met andere zorgverleners beheren.

U kan ons steeds contacteren voor meer info!
Hartelijk dank voor uw begrip!
Cochuyt Reginald – Thuisverpleging Recomed